Soutěž o urbanistické řešení centra města

06.02.2013

Statutární město Karlovy Vary jako zadavatel  v y h l á s i l o  ke dni 30. ledna 2013 podle Soutěžního řádu České komory architektů, v platném znění, a přiměřeně podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, soutěž o návrh

Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

Předmětem této urbanistické soutěže je řešení urbanistické a dopravní koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. Důraz zadavatele je kladen na vyřešení funkčního a prostorového uspořádání staveb a pozemků a na dopravní koncepci území. Impulzem k vyhlášení soutěže byly významné developerské záměry pro dané území, které v případě realizace podstatně změní celý obraz širšího centra města a jeho funkční - zejména dopravní - uspořádání. Cílem zadavatele je dosažení zásadního pokroku při hledání nejlepšího řešení urbanistické a dopravní koncepce území širšího centra města Karlovy Vary pro časový horizont příštích 20 – 30 let.

K této urbanistické soutěži byly vydány soutěžní podmínky a soutěžní podklady. Dne 30.1.2013 vydala Česká komory architektů potvrzení o regulérnosti soutěže. Urbanistická soutěž je vyhlášena ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz),

na profilu zadavatele (https://www.softender.cz/home/profil/2540177),

na webových stránkách Statutárního města Karlovy Vary, záložka veřejné zakázky (http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=398&record=23535).

Informace o konání urbanistické soutěže jsou také zveřejněny na stránkách České komory architektů (http://www.cka.cc/souteze/probihajici/urbanisticka-a-dopravni-koncepce-centra-mesta-karlovy-vary)

a dalších specializovaných odborných internetových portálech.

Zadavatel věří, že tato soutěž bude vnímána jako atraktivní profesní výzva pro urbanisty a dopravní projektanty.