Podnikatelé pozor! Kontejnery na separaci jsou primárně určené domácnostem

07.06.2019

Častý obrázek nepořádku kolem kontejnerů je ve městě stálým tématem. Problém má několik příčin. Tou zásadní je neodpovědný přístup části obyvatel nebo podnikatelů. V některých případech i nedostatečná kapacita nádob.

Kontejnery na separaci jsou primárně určeny pro odpad z domácností. Proto jsou rozmisťovány s přihlédnutím k prostorovým možnostem a počtu obyvatel v dané lokalitě. Podnikatelé mohou tyto nádoby plnit pouze za podmínky, že mají s městem uzavřenou příslušnou smlouvu o zapojení do systému nakládání s odpadem. Každá firma a živnostník, tedy například kadeřnice, malý obchod, účetní, provozovatel restaurace, by měl odpad třídit, odkládat do sběrných nádob a jeho odvoz objednávat u svozové společnosti. K jednotlivým druhům odpadů je navíc nutné vést průběžnou evidenci, mít uzavřenou smlouvu se svozovou společností nebo mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu. Co má tedy podnikatel udělat? V případě většího množství odpadu kontaktovat svozovou společnost, uzavřít smlouvu o odstraňování odpadu a zajistit přistavení odpovídajících sběrných nádob. Pokud podnikatel produkuje pouze malé množství odpadu, může pro třídění využít systém zavedený městem. Pak může tříděný odpad odkládat do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích. Cena za využití systému pro rok 2019 činí 2 000 korun (bez DPH). V případě většího počtu provozoven je tento poplatek účtován za jednu provozovnu. Smlouvu o zapojení do systému města lze uzavřít u technického odboru (budova magistrátu města v Moskevské ulici, kancelář č. 131, tel. 353 151 213, email k.brozickova@mmkv.cz). Pokud mají podnikatelé řádně uzavřenou smlouvu na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnou se případným sankcím, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou vyšplhat až na 300 tisíc korun.