Omezení v dopravě ve městě a okolí

14.02.2020

Přehled uzavírek a omezení v dopravě k 14. 2. 2020

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 2.7.2019 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena chodníková část místní komunikace I. P. Pavlova před objektem č.p. 1381/21 v délce 97 m. Důvodem uzavírky chodníku v plné šíři je zajištění havarijního stavu střechy objektu. V předmětném úseku jsou chodci převedeni na protější chodník pomocí dopravního značení.

Od 8.7.2019 do 15.4.2020 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Sadová p.p.č. 1611 před objektem č.p. 844 o délce cca 13 m z důvodu umístění mobilního staveniště pro provádění rekonstrukce objektu.  Chodci budou převedení dopravním opatřením na protější chodník.

Od 24.2.2020 – 06:00 hodin do 25.2.2020 – 03:00 hodin bude úplně uzavřena část ulice Kolmá v délce 500 m (od křižovatky s ul. Na Vyhlídce směrem ke křižovatce s ul. Petřín) z důvodu filmového natáčení.

Od 3.3.2020 do 4.3.2020 bude částečně omezen provoz na Divadelním náměstí. Důvodem omezení je umístění filmové techniky a stanu z důvodu natáčení v Karlovarském městském divadle. Omezení  je zajištěno dopravním značením; stanoviště pro vozidla taxislužby bude dočasně přechodným dopravním značením přemístěno za stanoviště kočárové dopravy.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od  31.5.2019 do 31.5.2020 bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/208 na trase v obci Bochov – Hlinky z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  21.8. 2019 do doby statického zajištění sesuvu, kdy konečný termín není v současné době znám, je úplně uzavřen provoz v místě sesuvu na pozemku p.č. 614/2 k.ú. Sedlec u Karlových Varů, silnice III/ 2201 staničení km 2,060 – 2,130, komunikace Rosnická. Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce k zajištění přístupu k sousedním nemovitostem.

Od 1.11.2019 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/208, mezi obcemi Hlinky – Bochov s přerušením uzavírky a uvolněním silničního provozu 16.12.2019 do 15.3.2020. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.