Omezení v dopravě ve městě a okolí

22.11.2019

Přehled uzavírek a omezení v dopravě k 22. 11. 2019

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 27.12.2018 do 31.12.2019 bude úplně uzavřeno spojovací schodiště mezi ulicí Poděbradská a ulicí Zahradní k objektu „Royal Regent“. Délka uzavírky schodiště je cca 60 m; důvodem je výstavba LD Ellen.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 2.7.2019 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena chodníková část místní komunikace I. P. Pavlova před objektem č.p. 1381/21 v délce 97 m. Důvodem uzavírky chodníku v plné šíři je zajištění havarijního stavu střechy objektu. V předmětném úseku jsou chodci převedeni na protější chodník pomocí dopravního značení.

Od 8.7.2019 do 31.12.2019 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Sadová p.p.č. 1611 před objektem č.p. 844 o délce cca 13 m z důvodu umístění mobilního staveniště pro provádění rekonstrukce objektu.  Chodci budou převedení dopravním opatřením na protější chodník.

Od 1.4.2019 do 31.12.2019 bude úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci (cyklostezka pod Doubským mostem) na p.p.č. 432 a 401/12, k.ú. Tašovice, v obci Karlovy Vary – Tašovice, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě. Stanovena je obousměrná objížďka: od křižovatky cyklostezky na p.p.č. 432 a účelové komunikace na p.p.č. 434 po účelové komunikaci na p.p.č. 434 a 433 na místní komunikaci ulice Závodní, dále přejezdem silnice I/20 za dopravní uzávěrou a pouze ve vyznačeném místě na cyklostezku Tašovice na p.p.č. 356/1, po cyklostezce Tašovice na p.p.č. 356/1 na křižovatku cyklostezky Tašovice na p.p.č. 356/1 a cyklostezky na p.p.č. 401/12 a zpět.

Od 16.10 do 28.11.2019 bude částečně uzavřena místní komunikace v k. ú. Doubí  ulice Studentská a ulice Sokolská – rozděleno do tří etap, 1. a 2. etapa v termínu 16.10.2019 – 10.11.2019; 3. etapa 4.11.2019 – 28.11.2019 – bude zde prováděna rekonstrukce křižovatky s vazbou na demolici a výstavbu Doubského mostu. V úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech. Obslužnost zastávek MHD zajištěna zhotovitelem prací.

Ve dnech 28.11. a 29.11.2019 v časech od 08.00 do 17.00 hod. a v sobotu dne 30.11.2019 v čase od 08.00 do 15.00 hod. bude částečné uzavřen Chebský most v Karlových Varech. Uzavírka v délce 75 m se týká  jízdního pruhu ve směru od ulice Sokolovská  k ulici Západní.  Provoz po dobu uzavírky bude řízen kyvadlově příslušníky PČR. V předmětném úseku bude úplně uzavřen chodník ve směru od části Rybáře do centra města). Chodci budou dopravním značením převedeni na protější chodník. Důvodem uzavírky je provádění diagnostiky Chebského mostu.

Dne 25.11.2019 a 27.12.2019 v čase od 10.00 do 18.00 hod. bude úplně uzavřen provoz na místní komunikaci  Vřídelní  a části místní  komunikace I. P. Pavlova (úsek od budovy Baťa k Lázeňskému mostu). Důvodem uzavírky je umístění jeřábu na místní komunikaci Vřídelní k zajištění konání vánočních trhů na Mlýnské kolonádě. 

Od 14.11.2019 do 30.11.2019  bude úplně uzavřen úsek místní komunikace Koptův most. Důvodem je provádění prací na místní komunikaci ulice nábř. Osvobození v křižovatce s ulicí U Solivárny v délce 25 m; bude zde prováděna oprava krytu vozovky a pokládka nové asfaltové vrstvy. Práce budou prováděny s dopravním omezením a doprava bude vedena v obou směrech.

Od 20.11.2019 do 9.12.2019 v pracovních dnech pondělí – pátek v čase od 7:00 do 15:30 hod. bude úplně uzavřen úsek místní komunikace ulice Nádražní stezka a U Trati; budou zde prováděny stavební práce pro uložení kanalizace. Uzavírka – pracovní úseky cca 20 metrů.

Od 25.11.2019 do 11.12.2019 bude uzavřena část ulice Štúrova o délce cca 150 m. Bude zde prováděna rekonstrukce povrchu vozovky.

 

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 06.12.2019  je úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí (Doubský most) z důvodu jeho opravy. Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od od 31.5.2019 do 31.5.2020 bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/208 na trase v obci Bochov – Hlinky z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  21.8. 2019 do doby statického zajištění sesuvu, kdy konečný termín není v současné době znám, je úplně uzavřen provoz v místě sesuvu na pozemku p.č. 614/2 k.ú. Sedlec u Karlových Varů, silnice III/ 2201 staničení km 2,060 – 2,130, komunikace Rosnická. Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce k zajištění přístupu k sousedním nemovitostem.

Od 16.11.2019 do 15.12.2019 bude úplná uzavírka na silnici II/208, (oprava propustku) staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice, z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je navržena obousměrná objížďka: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794 dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.

Od 1.11.2019 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/208, mezi obcemi Hlinky – Bochov s přerušením uzavírky a uvolněním silničního provozu 16.12.2019 do 15.3.2020. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 5.11.2019 do 30.11.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2209 staničení km 1,594 – 4,450 v obci Nové Hamry-Horní Blatná z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky III/2209 a II/221 směr Pernink na křižovatku silnic II/221 a III/21047 dále směr Nejdek na křižovatku silnic III/21047 a III/2194 směr Nové Hamry a zpět.

Od 7.12.2019 od 17:00 do 20:00 hodin bude úplná uzavírka provozu na silnici III/21047, v obci Nejdek, ulice nám. Karla IV, z důvodu pořádání kulturní akce. Pro akci je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky pozemních komunikací III/2194 a ulice Poštovní na křižovatku pozemních komunikací ulice Poštovní a III/21047 po ulici Rooseveltova dále na křižovatku silnic III/21047 ulice Rooseveltova a III/20910 ulice Nádražní a zpět