dopravní omezení

Omezení v dopravě ve městě a okolí

Přehled uzavírek a omezení v dopravě ve městě a okolí stanovených Odborem dopravy Magistrátu města Karlovy Vary k 12. 4. 2024

MÍSTNÍ KOMUNIKACE město Karlovy Vary

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). 

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu. 

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 10.8.2023 do 30.5.2024 se zimní přestávkou (rozděleno do dvou etap: 1.) 10.8.2023-10.12.2023 a 2.) 1.3.2024-30.5.2024 bude úplně uzavřena část ulice Třeboňská z důvodu provádění rekonstrukce  (v 1. etapě od č.p. 623 k č.p. 731, 629, 668 a ve 2. etapě od č.p. 607 k č.p. 623). Bezpečný pohyb chodců zjištěn zhotovitelem prací.

Od 14.3.2024 do 30.6.2024 bude úplná uzavírka části ulice Rolavská, k. ú. Stará Role. Úsek od křižovatky s ulicí Spojovací ke křižovatce s ulicí Kostelní o délce 120 m; objízdná trasa je vedena ulicí Závodu míru a Kostelní a je zajištěna dopravním opatřením. Uzavírka je z důvodu prováděné rekonstrukce komunikace ulice  Rolavské a parkoviště.

Od 18.3.2024 do 30.8.2024 bude omezen provoz na Chebském mostě a to v jeho části přes silnici I/6Omezení provozu je z důvodu rekonstrukce povrchů včetně obrub, chodníků a římsy. Práce budou prováděny vždy v jednom jízdním pruhu; dva jízdní pruhy zůstanou průjezdné. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech za respektování přechodného dopravního značení.

Od 15.4.2024 do 31.8.2024 bude úplná uzavírka ulice U Spořitelny v k. ú.  Rybáře. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku. Objízdná trasa není stanovena.

V rámci provádění stavebních prací při rekonstrukci plynovodu budou postupně uzavírány v k. ú. Doubí, obec Karlovy Vary ulice Sokolská v termínu od 15.4.2024; ulice Lesní v termínu od 1.6.2024 do 1.7.2024; ulice Garibaldiho v termínu od 1.7.2024 do 30.8.2024.

SILNICE II. a III. třídy v rozsahu ORP 

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2024 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22. Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od  24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na mostě Stružná – 002, který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu závěrů z Mimořádné mostní prohlídky ze dne 3.6.2022 zpracované autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objížďka se nenařizuje.

Od 17.7.2023 do 30.6.2024 v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 hod. do 16:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/00625 staničení km 3,550 – 4,787 úsek Stružná – Horní Tašovice, název stavby: „Stružná, Horní Tašovice – zásobování pitnou vodou ze SVŽ“. Objížďka se nenařizuje, dopravně inženýrské opatření je stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu. Uzavírka bude vždy po pracovní směně ukončena, výkopy zasypány, průjezd IZS bude zajištěn pomocí přejezdových plechů. 

Od 11.3.2024 do 30.4.2024 je povolena částečná uzavírka provozu na silnici II/222 staničení km 19.227- 21.162 v obci Karlovy Vary a Šemnice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „II/222 Hubertus - Sedlečko“. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech za respektování přechodného dopravního značení. 

Od 2.4.2024 do 17.5.2024 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22222 staničení 1.240 – 1,425, v obci Dalovice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Dalovice, ul. Hlavní   oprava vodovodu“. Objížďka se nenařizuje; v úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.4.2024 do 30.4.2024 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/209 staničení km 22,745 – 22,482, v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Chodník od železničního přejezdu k cyklotrase na Jimlíkov“. Objížďka se nenařizuje; v úseku s dopravním  omezením bude doprava vedena v obou směrech.

6.4.2024 do 30.4.2024 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22222 staničení km 0.410, v úseku Sadov – Lesov, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Oprava propadlého propustku, úsek Sadov – Lesov, III/22222 st. km 0,410“. Objížďka se nenařizuje; v úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.4.2024 do 15.10.2024 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/0205, úsek mostu mostu ev. 0205-1 Krásný Jez z důvodu stavby: „Modernizace mostu ev. 0205-1 Krásný Jez“. Objížďka se nenařizuje, v uzavřeném úseku bude zajištěn průjezd přes provizorní most a doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnými signály (SSZ) pro obousměrný provoz.

Od 14.6.2024 od 20:00 hod.  do 16.6.2024 do 7:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnicích III/21047 a III/2194 v obci Nejdek z důvodu pořádání kulturní akce: „Kulturní akce Nejdecká pouť“. Pro akci je nařízena obousměrná objížďka:  Objížďka ve směru z Karlových Varů na Nové Hamry – Karlovarská, zadní část náměstí Karla IV.(podél řeky Rolavy), část ul. Nerudova, celá ul. Závodu míru, zpět po ul. Závodu míru, ul. Žižkova, Dvořákova, Poštovní a Karlovarská. Objížďka ve směru z Karlových Varů na Kraslice a Chodov – ul. Karlovarská, Poštovní, Rooseveltova, Nádražní, zpět po ul. Nádražní, Rooseveltova, Poštovní, Karlovarská.

Od 15.4.2024 do 6.10.2024 bude úplná uzavírka provozu na  silnici II/207 staničení 3,255 – 5,025 85, v úseku Toužim - Smilov – 1. etapa, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace silnice II/207 Toužim - Smilov“. Průjezd bude umožněn pouze linkovým autobusům, vozidlům IZS a vozidlům označeným s povolením stavby. Na modernizované komunikaci bude pro potřeby stavby zabrán vždy jeden jízdní pruh v délce 500 m. Provoz bude realizován dle textu na dodatkové tabulce E13 ve zbylém jízdním pruhu o minimální šíři 3,0 m a bude řízen provizorním kyvadlovým SSZ. Stavba bude moci tento zábor posouvat dle svých potřeb. Pro ostatní vozidla je navržena obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy, trase: od křižovatky silnic II/207 a II/198 směr Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 směr Praha na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 směr Štědrá na křižovatku silnic II/193 a II207 směr Štědrá - Toužim a zpět.

Od 7.10.2024 do 29.12.2024 bude částečná uzavírka na  silnici II/207 staničení 3,255 – 5,025 85, v úseku Toužim - Smilov – 2. etapa, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace silnice II/207 Toužim - Smilov“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.