dopravní omezení

Omezení v dopravě ve městě a okolí

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k datu 15.3. 2024

MÍSTNÍ KOMUNIKACE město Karlovy Vary

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). 

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu. 

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 10.8.2023 do 30.5.2024 se zimní přestávkou (rozděleno do dvou etap: 1.) 10.8.2023-10.12.2023 a 2.) 1.3.2024-30.5.2024 bude úplně uzavřena část ulice Třeboňská z důvodu provádění rekonstrukce  (v 1. etapě od č.p. 623 k č.p. 731, 629, 668 a ve 2. etapě od č.p. 607 k č.p. 623). Bezpečný pohyb chodců zjištěn zhotovitelem prací.

Od 14.3.2024 do 30.6.2024 bude úplná uzavírka části ulice Rolavská, k. ú. Stará Role v úseku od křižovatky s ulicí Spojovací ke křižovatce s ulicí Kostelní o délce 120 m; objízdná trasa je vedena ulicí Závodu míru a Kostelní a je zajištěna dopravním opatřením. Uzavírka je z důvodu prováděné rekonstrukce komunikace ulice Rolavské a parkoviště.

Od 18.3.2024 do 30.8.2024 bude omezen provoz na Chebském mostě a to v jeho části přes silnici I/6Omezení provozu je z důvodu rekonstrukce povrchů včetně obrub, chodníků a římsy. Práce budou prováděny vždy v jednom jízdním pruhu; dva jízdní pruhy zůstanou průjezdné. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech za respektování přechodného dopravního značení.

Od 18.3.2024 do 28.3.2024 bude uzavírka ulice Nádražní u objektu č.p. 61/116. Budou zde prováděny práce na inženýrských sítích.

 

SILNICE II. a III. třídy v rozsahu ORP 

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2024 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22. Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od  24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na mostě Stružná – 002, který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu závěrů z Mimořádné mostní prohlídky ze dne 3.6.2022 zpracované autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objížďka se nenařizuje.

Od 17.7.2023 do 30.6.2024 v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 hod. do 16:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/00625 staničení km 3,550 – 4,787 úsek Stružná – Horní Tašovice, název stavby: „Stružná, Horní Tašovice – zásobování pitnou vodou ze SVŽ“. Objížďka se nenařizuje, dopravně inženýrské opatření je stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu. Uzavírka bude vždy po pracovní směně ukončena, výkopy zasypány, průjezd IZS bude zajištěn pomocí přejezdových plechů. 

Od 11.3.2024 do 30.4.2024 je povolena částečná uzavírka provozu na silnici II/222 staničení km 19.227- 21.162 v obci Karlovy Vary a Šemnice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „II/222 Hubertus - Sedlečko“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech za respektování přechodného dopravního značení. 

Od 20.2.2024 do 29.2.2024 vždy pouze v pracovní dny a to 2 x denně na cca  10 minut v časovém úseku od 8:00hod. do 17:00hod. je povolena částečná uzavírka provozu v obci Bochov na silnici II/198; od 19.3.2024 do 28.3.2024 vždy pouze v pracovní dny a to 2 x denně na 10 minut v časovém úseku od 8:00hod. do 17:00hod. je povolena částečná uzavírka na silnici II/208. Objížďka se nenařizuje, v stavebním úseku může být doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu cca 10 minut 2x denně. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen. Částečné uzavírky jsou povoleny z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Karlovarský kraj II/198, II/208 - demontáž a následná montáž stávajícího nadzemního vedení kabelu VVN“.

 Od 18.3.2024 do 28.3.2024 v rozsahu tří dnů dle vhodných klimatických podmínek, je povolena úplná uzavírka provozu na cyklostezce úsek podél Ohře, Dalovice – Sadov - Šemnice, z důvodu ošetření cyklostezky herbicidy: „Cyklostezka podél Ohře, Dalovice – Šemnice“. Objížďka se nenařizuje, v uzavřeném úseku bude zajištěn  průjezd jednotek IZS v zásahu bez omezení.

Od 2.4.2024 do 17.5.2024 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22222 staničení 1.240 – 1,425, v obci Dalovice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Dalovice, ul. Hlavní   oprava vodovodu“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.4.2024 do 30.4.2024 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/209 staničení km 22,745 – 22,482, v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Chodník od železničního přejezdu k cyklotrase na Jimlíkov“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  6.4.2024 do 30.4.2024 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22222 staničení km 0.410, v úseku Sadov – Lesov, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Oprava propadlého propustku, úsek Sadov – Lesov, III/22222 st. km 0,410“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.