Značky dopravní omezení

Omezení v dopravě ve městě a okolí

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 18.11.2022

MÍSTNÍ KOMUNIKACE město Karlovy Vary

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2022 do 30.11.2022 bude úplně uzavřena část Goethovy stezky;  úsek od Mostu u Galérie umění  k objektu Galérie umění. Bude zde prováděna oprava nábřežní zdi - odstranění havarijního stavu.

Od 27.5.2022 do 5.12.2022 bude částečně omezen provoz; pro chodce bude uzavřen chodník v k. ú. Rybáře ulice Nákladní. Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku; na vozovce bude budován nový parkovací záliv a ochranný ostrůvek na místě přechodu.

Od 27.6.2022 do 30.5.2023 bude úplně uzavřena ulice Vyšehradská. Budou zde prováděny stavební práce za účelem výměny vodovodu a kanalizace, vč. přípojek pro objekty podél ul. Vyšehradská.

Od 4.7.2022 od 31.12.2022 bude částečně, nepravidelně omezen provoz na ulici Západní (před železničním přejezdem – výjezd/vjezd z ul. Šumavská od Plynárenské lávky) a na Chebském mostě  (vjezd/výjezd směrem k/od Loděnice - bude řízeno náležitě poučenou osobou) z důvodu zajištění stavby „Karlovy Vary, náplavka řeky Ohře – revitalizace“. Úsek Cyklostezky A 6 mezi Chebským mostem a Plynárenskou lávkou bude pro chodce a cyklisty bez omezení.

Od 11.7.2022 do 27.11.2022 bude zamezen vstup z ulice Zahradní z důvodu uzavření Konzolové lávky – označení L 33 Dvořákovy sady. Bude zde prováděna rekonstrukce konzolové lávky nad řekou Teplá naproti Thermálu.

Od 1.8.2022 do 31.3.2023 bude úplně uzavřen jízdní pruh místní komunikace ul. Bezručova v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Ondřejská a ul. 5. května po křižovatku s místní komunikací Havlíčkova. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a autobusy je vedena po místních komunikacích ul. 5. května, Máchova a Havlíčkova.  Pro vozidla s hmotností nad 3,5 t je stanovena ve směru od Prahy do lázeňského území po místních komunikacích ul. Pražská silnice a Na Vyhlídce; pro ostatní silniční dopravu nad 3,5 t ve směru od Prahy do města Karlovy Vary po silnici I/6. Z důvodu nebezpečí sesuvu svahu sanovaných opěrných zdí pod ul. Bezručova jsou uzavřeny cesty pro pěší pod hotelem Thermal.

Od 27.7.2022 do 20.12.2022 bude probíhat rekonstrukce Festivalového mostu; kdy od 3.8.2022 dojde k úplné uzavírce a snesení Festivalového mostu. Silniční doprava bude vedena přes provizorní most, na který nebude umožněn přístup pro pěší.  Z důvodu převedení dopravy na provizorní most dojde k uzavření části místní komunikace Goethova stezka ve směru od hotelu Pupp ke Galerii umění a dopravnímu omezení na místní komunikaci Mariánskolázeňská.  Doprava na provizorním mostě bude řízení světelnou signalizací. Chodci budou vedení přes Labitzkého lávku.

Od 30.9.2022 do 31.12.2022 bude úplná uzavírka provozu na místní komunikaci ulice Sklářská v obci Karlovy Vary –  Dvory z důvodu provádění rekonstrukce komunikace. Doba trvání uzavírky je stanovena etapově. Od 30.9.2022 do 15.11.2022 bude uzavřen úsek od křižovatky s ulicí Chebská ke garážím, od 16.11.2022 do 31. 12. 2022 úsek od garáží ke křižovatce s ulicí kpt. Jaroše.  Objížďka se nenařizuje.

SILNICE II. a III. třídy v rozsahu ORP 

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2023 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní Informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od 4.4.2022 do 30.11.2022 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici II/222, v obci Mírová z důvodu provádění stavebních prací na mostě. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa a to od navedení dopravy ze silnice II/222 přes provizorní most přes Vlčí potok a zpět.

Od 2.5.2022 do 30.11.2022 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici III/21047 v obci Nejdek - Bernov z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace mostu ev. č. 21047 - 2, Bernov“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: - od po silnici III/21047 směr obec Jindřichovice, na křižovatku silnic III/21047 a III/21035 směr obec Vřesová, na křižovatku silnic III/21035 a III/20912 směr obec Tatrovice, na křižovatku silnic III/20912 a III/20910 směr obec Nejdek, na křižovatku silnic III/20910 a III/21047 směr obec Nejdek - Bernov, zpět.

Od  24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na Mostu Stružná - 002 / který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu závěrů z Mimořádné mostní prohlídky ze dne 3.6.2022 zpracované autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objížďka se nenařizuje.

Od 1.10.2022 do 15.12.2022 a od 10.1.2023 do 30.11.2023 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2206 úsek Otovice – Nivy z důvodu opravy povrchu silnice a stavby gabionových zdí. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy: od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 směr Mezirolí na křižovatku silnic III/2204 a II/220, dále směr Karlovy Vary na křižovatku silnic II/220 a III/2201 ulicí Vančurova, dále na křižovatku silnic III/2201 a III/22134 směr Otovice na křižovatku silnic III/22134 a III/2206 a zpět.