dopravní omezení

Omezení v dopravě ve městě a okolí

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 12.1.2022 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště mezi ul. Krále Jiřího a ul. Zahradní -  p.p.č. 1977. Úplná uzavírka o délce 200 m; průchod možný spojovacím schodištěm mezi ul. Poděbradská a ul. Zahradní. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu; bude zde prováděna kompletní rekonstrukce.

Od 1.4.2022 do 30.11.2022 bude úplně uzavřena část Goethovy stezky;  úsek od Mostu u Galérie umění  k objektu Galérie umění. Bude zde prováděna oprava nábřežní zdi - odstranění havarijního stavu.

Od 28.4.2022 do 30.8.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Rybáře na ulicích Buchenwaldská, Dělnická, Konečná, Kosmonautů, Majakovského, Mládežnická, Požární, Sibiřská, U Koupaliště, Železniční. Důvodem omezení je provádění stavebních prací při ukládání optické sítě. Pracovní úsek je 50 metrů a v tomto rozsahu bude i omezeno parkování v předmětné lokalitě. Omezení provozu je zajištěno dopravním opatření, které bude postupně umísťováno na dané pracovní úseky s aktuálním datem.

Od 28.4.2022 do 30.8.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Rybáře na ulicích Čankovská, Konečná, Mládežnická, Požární, Severní, U Koupaliště, Železniční. Důvodem omezení je provádění stavebních prací při ukládání optické sítě. Pracovní úsek je 50 metrů a v tomto rozsahu bude omezeno i parkování v předmětné lokalitě. Omezení provozu je zajištěno dopravním opatření, které bude postupně umísťováno na dané pracovní úseky s aktuálním datem.

Od 2.5.2022 do 30.9.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Bohatice, ulice Teplárenská, Fr. Halase. Průjezd jedním jízdním pruhem, který je zajištěn dopravním opatřením. Bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu.

Od 12.9.2022 do 23.9.2022 bude úplně uzavřena ulice Teplárenská, Fr. Halase. Bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu.

Od 9.5.2022 do 10.11.2022 v pracovní směně pondělí – pátek od 8:00 do 14:30 hodin bude částečně omezen provoz v k. ú. Stará Role ulice  Nerudova; z důvodu výměny armatur vodovodu.

Od 27.5.2022 do 5.9.2022 bude úplně uzavřena v k. ú. Doubí ulice Jánošíkova. Bude zde prováděna rekonstrukce komunikace.

Od 27.5.2022 do 31.10.2022 bude částečně omezen provoz; pro chodce bude uzavřen chodník v k. ú. Rybáře ulice Nákladní. Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku; na vozovce bude budován nový parkovací záliv a ochranný ostrůvek na místě přechodu.

Od 30.5.2022 do 30.11.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Drahovice ulice  Stará Kysibelská. Budou zde prováděny práce pro rozšíření vozovky.

Od 30.5.2022 do 30.11.2022 bude úplně uzavřen parkovací záliv v k. ú. Drahovice ulice Východní. Bude zde prováděna rekonstrukce parkoviště.

Od 27.6.2022 do 30.11.2022 bude úplně uzavřena ulice Vyšehradská. Budou zde prováděny stavební práce za účelem výměny vodovodu a kanalizace, vč. přípojek pro objekty podél ul. Vyšehradská.

Od 31.8.2022 do 4.9.2022 se v ulici T. G. Masaryka v části od Smetanových sadů až po objekt č. o. 10 (po obou stranách komunikace – pouze v chodníkové části) uskuteční „Jarmark lidových řemesel“, a to v rámci Karlovarského folklorního festivalu.

Od 4.7.2022 od 31.12.2022 bude částečně, nepravidelně omezen provoz na ulici Západní (před železničním přejezdem – výjezd/vjezd z ul. Šumavská od Plynárenské lávky) a na Chebském mostě  (vjezd/výjezd směrem k/od Loděnice - bude řízeno náležitě poučenou osobou) z důvodu zajištění stavby „Karlovy Vary, náplavka řeky Ohře – revitalizace“. Úsek Cyklostezky A 6 mezi Chebským mostem a Plynárenskou lávkou bude pro chodce a cyklisty bez omezení.

Od 11.7.2022 do 27.11.2022 bude zamezen vstup z ulice Zahradní z důvodu uzavření Konzolové lávky – označení L 33 Dvořákovy sady. Bude zde prováděna rekonstrukce konzolové lávky nad řekou Teplá naproti Thermalu.

Od 1.8.2022 do 31.3.2023 bude úplně uzavřen jízdní pruh místní komunikace ul. Bezručova v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Ondřejská a ul. 5. května po křižovatku s místní komunikací Havlíčkova. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a autobusy je vedena po místních komunikacích ul. 5. května, Máchova a Havlíčkova.  Pro vozidla s hmotností nad 3,5 t je stanovena ve směru od Prahy do lázeňského území po místních komunikacích ul. Pražská silnice a Na Vyhlídce; pro ostatní silniční dopravu nad 3,5 t ve směru od Prahy do města Karlovy Vary po silnici I/6.  Z důvodu nebezpečí sesuvu svahu sanovaných opěrných zdí pod ul. Bezručova jsou uzavřeny cesty pro pěší pod hotelem Thermal.

Od 27.7.2022 do 20.12.2022 bude probíhat rekonstrukce Festivalového mostu kdy od 3.8.2022 dojde k úplné uzavírce a snesení Festivalového mostu. Silniční doprava bude vedena přes provizorní most, na který nebude umožněn přístup pro pěší. Z důvodu převedení dopravy na provizorní most dojde k uzavření části místní komunikace Goethova stezka ve směru od hotelu Pupp ke Galerii umění a dopravnímu omezení na místní komunikaci Mariánskolázeňská. Doprava na provizorním mostě bude řízení světelnou signalizací. Chodci budou vedeni přes Labitzkého lávku.

 

SILNICE II. a III. třídy

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2023 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní Informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od 4.4..2022 do 30.11.2022 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici II/222, v obci Mírová z důvodu provádění stavebních prací na mostě. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: - od navedení dopravy ze silnice II/222 přes provizorní most přes Vlčí potok a zpět.

Od 20.6.2022 do 30.9.2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2204, v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci křižovatky. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/220 a III/2206 směr Fojtov - Děpoltovice na křižovatku silnic III/2206 a III/2204 zpět.

Od 1.4.2022 do 30.9.2022 probíhá částečná uzavírka provozu na silnici II/220 a III/2204, v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci křižovatky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2022 do 30.11.2022 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici III/21047 v obci Nejdek - Bernov z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace mostu ev. č. 21047 - 2, Bernov“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: - od po silnici III/21047 směr obec Jindřichovice, na křižovatku silnic III/21047 a III/21035 směr obec Vřesová, na křižovatku silnic III/21035 a III/20912 směr obec Tatrovice, na křižovatku silnic III/20912 a III/20910 směr obec Nejdek, na křižovatku silnic III/20910 a III/21047 směr obec Nejdek - Bernov, zpět.

Od 24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na Mostu Stružná - 002 / který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu mimořádné mostní prohlídky. Objížďka se nenařizuje.

Od 21.7.2022 do 7.8.2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1792, v úseku Odolenovice – Přílezy obci Útvina a Krásné Údolí z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „KV, III/1792, Odolenovice – Přílezy, rekonstrukce povrchu komunikace.“ Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/1792 a III/1794 po silnici III/1794 směr Útvina, na křižovatku silnic III/1794 a I/20 po silnici I/20 směr Krásné Údolí, na křižovatku silnic I/20 a III/1792 směr Odolenovice a zpět.

Od 4.8.2022 do 16.8.2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22127 staničení km km 11,060 - 11,869, v obci Kyselka - Radošov z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Sil. III/22127 Radošov - Kyselka, km 11,060 - 11,869 - oprava povrchu sil.“ Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicíchI., II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/222 a I/13 po silnici I/13 směr Ostrov, na křižovatku silnic I/13 a III/22127 směr Velichov, zpět.

Od 29.8.2022 do 4.9.2022 a od 8.9.2022 do 9.9.2022 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/1934 úsek Novosedly -  Chlum, v obci Pšov - Štědrá,  Pro stavbu: „Sil. III/1934 Novosedly -  Chlum – oprava povrchu sil“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 5.9.2022 do 7.9.2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1934 úsek Novosedly -  Chlum, v obci Pšov - Štědrá, pro stavbu: „Sil. III/1934 Novosedly -  Chlum – oprava povrchu sil“. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích III.třídy a místních komunikacích a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/1934 a III/20514 po silnici III/20514 směr Novosedly, na křižovatku silnic III/20514 a místní komunikace v obci Novosedly, dále po místní komunikaci směr Chlum a zpět.

Od 22.8.2022 do 23.8. 2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2082 úsek Dražov -  Hlinky v obci Stanovice, pro stavbu: „Sil. III/2082 Dražov -  Hlinky – oprava povrchu sil“. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky od křižovatky silnic III/2082 a III/2083 směr Teplička, na křižovatku silnic III/2083 a I/6 směr Vodná, na křižovatku silnic I/20 a II/208 směr Hlinky, na křižovatku silnic II/208 a III/2082 a zpět.