foto

Odklady ve splatnosti místních poplatků

V reakci na aktuální situaci a ve snaze o maximální možnou míru pomoci ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav se upravují podmínky u některých místních poplatků.

U poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu bude akceptováno tříměsíční zpoždění oproti splatnosti dané v příslušných obecně závazných vyhláškách.

U poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského území je možno v případě dočasného či už trvalého nevyužití již vydaného zpoplatněného povolení uplatnit následující postup: povolenku bez dalšího vhoďte do jedné ze schránek, které jsou umístěny na levé straně vchodu budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.  Tyto povolenky budou každý pracovní den shromážděny u správce poplatku s označením data vrácení a znovu budou podle potřeby vydány s posunutím data platnosti o dobu, po kterou nebyly využity. Pokud je předpoklad, že již nebude povolení využito vůbec, je možné požádat o vrácení přeplatku písemnou žádostí podanou na podatelnu ve formě:

 

 

        Žádost

o vrácení poměrné části místního poplatku za povolení k vjezdu do LÚ z důvodu vrácení nevyužitého povolení č. [xxxx/XXXX] s dobou platnosti do [dd.mm.rrrr].

Částku přeplatku prosím vyplatit na účet č.: ......................................................

(nebo složenkou na uvedenou adresu)

Jméno nebo název žadatele: ............................................................................

Adresa .............................................          Podpis............................................
 
Příloha:
Povolenka č. [xxxx/XXXX]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Poznámka: V hranatých závorkách doplňte údaje uvedené na Vašem povolení.]