foto

Nižší poplatky, nájemné a další úlevy pro podnikatele

Karlovarští podnikatelé mohou využít řady úlev, které jim poskytne město, aby se dokázali lépe vypořádat s následky koronavirové pandemie a dopady vládních opatření.

Od června až do konce roku budou platit výrazně snížené sazby za poplatku za užívání veřejného prostranství. Za plochy pro stánkový prodej zaplatí podnikatelé polovinu. V lázeňském a obchodním centru je nově stanovená sazba na metr čtvereční a den na padesát korun, mimo centrum pak na čtyřicet korun. Výraznou úsporu představuje snížení poplatku za restaurační předzahrádky. Od 1. června do konce roku zaplatí provozovatelé pouhou jednu korunu za metr čtvereční a den. Nadále platí již dříve schválená akceptace tříměsíčního zpoždění splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu za období od března letošního roku.

Lze také požádat o snížení poplatku za vyhrazené parkovací místo, který uživatelé zaplatili na rok 2020. Nově stannovená výše poplatku za rok 2020 činí 18 000 Kč pro lázeňské a obchodně-správní centrum, 9 000 Kč pro ostatní části města. Přeplatek mohou žadatelé využít jako zálohu pro zaplacení poplatku na příští rok, nebo pokud se rozhodnou, že vyhrazené místo v příštím roce využívat nebudou, mohou požádat o vrácení peněz. Přeplatek bude vrácen po skončení letošního roku. Opatření se netýká poplatků, u kterých úlevu stanovuje již samotná vyhláška. 

Nově mají podnikatelé také možnost požádat si o prominutí poloviny nájemného za pozemky a nebytové prostory k podnikání a plateb za užívání pozemků nebo zařízení pro umístění reklamních poutačů a prodejních stánků. O prominutí plateb od června do konce roku je nutné požádat. Podmínkou je, že žadatel nemá vůči městu dluh na nájemném a jeho podnikatelská činnost byla negativně ovlivněna vyhlášením nouzového stavu a krizovými opatřeními.

Vedle snížení místního poplatku a prominutí plateb nájemného mohou podnikatelé stále využít možnosti odložit platby nájemného a plateb za užívání pozemků nebo zařízení pro umístění reklamních poutačů a prodejních stánků za březen, duben a květen letošního roku. Odklad je možný až do 31. 12. 2020 a za pozdní úhradu nebudou uplatňovány žádné sankce (penále, úroky z prodlení, smluvní pokuty apod.). Podnikatelé si mohou o odklad plateb požádat do 1. 6. 2020. (Formulář žádosti je ke stažení zde: formular_zadosti_o_odklad_plateb_najemneho_za_mesice_brezen_duben_kveten_2020_pro_podnikatelske_subjekty.pdf)

Rada města také revokovala své únorové rozhodnutí, kterým se u smluv s inflační doložkou zvedala výše nájemného u pozemků a nebytových prostor o roční míru inflace ve výši 2,8 %, což také může částečně zmírnit ekonomické dopady na řadu nájemců.


Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m² a každý i započatý den v období od 1. června 2020 do 31. prosince 2020:

k prodeji zboží na prodejním stánku, pultu nebo jiném prodejním zařízení

  • v části města tvořené vnitřním územím lázeňského místa Karlovy Vary a nábřežím Jana Palacha, ulicí T. G. Masaryka: 50,- Kč
  • v ostatních částech města: 40,- Kč

za užívání veřejného prostranství formou předzahrádky, předsunutého prodeje

  • v části města tvořené vnitřním územím lázeňského místa Karlovy Vary a vymezenou částí vnějšího území lázeňského místa: 1,- Kč
  • v ostatních částech města: 1,- Kč

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4/2020 doplňuje vyhlášku č. 10/2019. Plné znění najdete na webu magistrátu města v sekci Vyhlášky a nařízení. (Nově schválená vyhláška zde bude dostupná od doby její účinnosti, tedy od 20. 5. Nyní je k nahlédnutí na elektronické úřední desce.)

 

Prominutí 50 % plateb za pronájem a užívání pozemků a zařízení města:

  • o prominutí je nutné požádat písemně
  • prominutí se bude vztahovat pouze na subjekty, jejichž podnikatelská činnosti byla negativně ovlivněna vyhlášením nouzového stavu resp. krizovými opatřeními
  • žadatel nesmí ke dni podání žádosti dlužit na nájemném městu