Navrhněte kandidáty cenu města a čestné občanství

08.01.2018

Hledáme kandidáty na udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství. Znáte nějakou mimořádnou osobnost spojenou s naším městem, která by byla hodna nejvyššího městského vyznamenání? Dejte nám o ní vědět. Své kandidáty můžete navrhnout do poloviny 15. ledna. Ocenění uděluje zastupitelstvo města, vyznamenaným osobám nebo kolektivům je předává primátor města při slavností příležitosti, zpravidla v průběhu Slavnostního večera v rámci zahájení lázeňské sezóny.

Návrhy na ocenění je možné předkládat písemně magistrátu města, odboru kancelář primátora, nejpozději do 15. ledna 2018. Součástí nominace by mělo být její podrobné zdůvodnění.


Ocenění jsou udělována v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Karlovy Vary o čestném občanství, o čestných poctách města, primátora a náměstků primátora a o Ceně města Karlovy Vary.

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:

 • výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary;
 • zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města;
 • zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu;
 • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary;
 • čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.

Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:

 • autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
 • autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
 • osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
 • osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos,
 • občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary.

Adresa pro podávání návrhů:

Magistrát města Karlovy Vary

odbor kancelář primátora

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary