foto

Město hledá ředitele domu dětí a mládeže

Rada města Karlovy Vary v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace

 

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školského zařízení
 • organizační a řídící schopnosti
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav

   

  Náležitosti přihlášky:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školského zařízení
 • kopie dokladů o dalším vzdělávání
 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení
 • strukturovaný životopis
 • koncepce rozvoje školského zařízení s akcentem na kvalitu poskytovaného zájmového vzdělávání v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení

   

  Termín podání přihlášek:    16. června 2017 včetně

  (přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě)

   

  Přihlášky zasílejte na adresu:

  Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).