foto

Konkurz na ředitele ZŠ Truhlářská

Rada města Karlovy Vary vyhlásila konkursní řízení na obsazení místa ředitel / ředitelka ZŠ Truhlářská. Přihlášky je možné podávat do 14. srpna, předpokládaný nástup je 1. září 2020.


Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Rada města Karlovy Vary v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace:

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav.

K podepsané přihlášce doložte: 

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy,
 • kopie dokladů o dalším vzdělávání,
 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepce rozvoje školy s akcentem na kvalitu poskytovaného vzdělávání v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců),
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.

Termín podání přihlášek: 14.08.2020 včetně

(přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě)

Přihlášky zasílejte na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

Poznámka: Nástup na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace je k datu 1. září 2020 nebo dle dohody.