IPRM - IOP: Bytové domy ve Staré Roli rekonstruovány

29.05.2013

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary (IPRM IOP Karlovy Vary - Stará Role) bylo možné v programovém období 2007 – 2013 žádat o dotaci z Integrovaného operačního programu na revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů.

Podmínkou bylo určení lokality, v níž bylo možné realizovat výše uvedené aktivity z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. Z podmínek vyplývá, že se musí jednat o zónu s funkcí bydlení (min. 500 bytů) a vybraná lokalita musela před zahájením realizace vykazovat charakteristiky deprivované zóny (na základě charakteristik, jakými je např. neuspokojivý demografický vývoj, vysoký stupeň kriminality a delikvence apod.). Z tohoto důvodu byla vybrána část Staré Role.

V oblasti regenerace bytových domů město vyhlásilo celkem pět výzev, do kterých měli vlastníci bytových domů možnost předkládat své žádosti. Město Karlovy Vary schválilo celkem 37 projektových žádostí v celkové hodnotě téměř 40 mil. Kč, což odpovídá celkovým způsobilým výdajům ve výši 114 mil. Kč. Nejčastější podpořenou aktivitou byla rekonstrukce obvodového pláště a střechy se zateplením, rekonstrukce výtahu a výměna oken a dveří.

Navíc město realizuje a ještě chystá řadu projektů na revitalizaci veřejných prostranství, které s místními občany konzultuje. Většinou se jedná o vnitrobloky bytových domů, parkovací místa a chodníky. Stará Role je lokalitou, kam plynou významné dotační prostředky s cílem výrazného zvýšení atraktivity této části města pro místní občany.

Kromě rekonstrukcí bytových domů přispívá Integrovaný operační program v rámci Integrovaného plánu rozvoje města také na revitalizace veřejných prostranství v bytové zástavbě Staré Role. Mezi již realizované projekty patří Park v ulici Dvořákova, připravují se Vnitroblok Truhlářská ulice,  Vnitroblok ulice Karlovarská, a Vnitroblok ulice Závodu míru.

Podrobnosti o tom, co je a k čemu slouží IPRM-IOP: http://www.kvprojekty.eu/iprm/iop/, nebo na Integrovaný plán rozvoje města.