Hledáme zájemce o práci volebních komisařů

30.08.2018

Do 5. září 2018 (do 16:00 hod.) mohou strany zaregistrované pro nadcházející komunální volby delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí. Volná kapacita komisí bude doplněna zájemci z řad veřejnosti. Za výkon funkce v okrskové volební komisi přísluší zvláštní odměna, která u předsedy činí 2 200 Kč, u místopředsedy a zapisovatele 2 100 Kč. Ostatním členům náleží odměna ve výši 1 800 Kč. (Jedná se o hrubou mzdu.)

Volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary se konají v pátek a sobotu 5. a 6. 10. 2018. Řádný průběh voleb, sčítání hlasů a zjišťování výsledků budou zajišťovat komise v celkem 50 volebních okrscích.

 

Delegace volebních stran

Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může volební strana zaregistrovaná pro volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary. Seznam členů popřípadě náhradníků do okrskových volebních komisí lze zaslat nebo osobně doručit, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, nejpozději dne 5. září 2018 do 16.00 hodin.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu delegovaného člena, jméno a příjmení a podpis zmocněnce volební strany. Doporučujeme také v seznamu uvést adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty delegovaného člena popřípadě náhradníka, případně údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

 

Členové komisí z řad veřejnosti

Pokud po delegaci volebních stran nebude naplněn minimální počet členů, budou okrskové volební komise doplňovány o zájemce z řad veřejnosti. Členovi komise musí být ke dni složení slibu nejméně 18 let a nesmí souběžně kandidovat ve volbách do Zastupitelstva města Karlovy Vary.

 

Evidenci členů okrskových volebních komisí, jejich doplňování, příjem rezignací členů komisí, informace k vzniku, zániku členství v okrskových volebních komisích a výši odměn vyřizují na Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 2035/21):

Zdeňka Raková – kancelář 318, telefon 353 151 220

Bc. Martina Košíková – kancelář 333, telefon 353 151 223.

 

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční v souladu se zákonem v pátek 14. září 2018.