Dopravní omezení ve městě a okolí

06.03.2020

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 6.3.2020

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 2.7.2019 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena chodníková část místní komunikace I. P. Pavlova před objektem č.p. 1381/21 v délce 97 m. Důvodem uzavírky chodníku v plné šíři je zajištění havarijního stavu střechy objektu. V předmětném úseku jsou chodci převedeni na protější chodník pomocí dopravního značení.

Od 8.7.2019 do 15.4.2020 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Sadová p.p.č. 1611 před objektem č.p. 844 o délce cca 13 m z důvodu umístění mobilního staveniště pro provádění rekonstrukce objektu.  Chodci budou převedení dopravním opatřením na protější chodník.

Od 9.3.2020 do 17.3.2020 bude úplně uzavřena část ulice Jánošíkova, k. ú. Doubí v délce 166 m, úsek od č.p. 242 k č.p. 344. Přístup do objektů bude zhotovitelem zajištěn. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kabelů NN.

Od 4.3.2020 do 6.3.2020 bude přepravován nadměrný náklad (věžový jeřáb) do ulice Poděbradská po trase Mattoniho nábřeží, Drahomířino nábřeží, Vítězná, Horova, Západní, Dr. Janatky, náměstí Dr. Milady Horákové, Moskevská, Krále Jiřího, Poděbradská a zpět. Při přepravě zpět dopravce zajistí asistenci městské policie pro nájezd v protisměru v části ulice Moskevská.

Dne 13.3.2020 v době od 17:00 do 18:00 hodin se uskuteční večerní běh jako doprovodný program k filmovému festivalu Jeden svět 2020, a to po trase Dvořákovy sady – Mlýnské nábřeží – Lázeňská – Tržiště – Stará louka – Mírové náměstí – Stará louka – Jánský most – Vřídelní – Špitálská lávka – Lázeňská – Mlýnský most – Vřídelní – I.P.Pavlova (ke křížení s ul. Karla IV.) – Dvořákovy sady.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při opravě Mlýnské kolonády.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 1/2MARATONU KARLOVY VARY 2020

Od 15.5.2020 do 16.5.2020 bude úplně uzavřen provoz na místních komunikacích v obci Karlovy Vary: Divadelní náměstí, Horova, Festivalový most, I. P. Pavlova, Jánský most, Karla IV., Lázeňská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, most 17. listopadu, nábřeží Osvobození, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Tržiště, Varšavská, Vřídelní, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská po křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Zahradní, Západní, Tuhnický most, Sadová - z důvodu konání akce ½ Maraton Karlovy Vary 2020. Uzavírkami jsou dotčeny komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje.

Doba trvání uzavírky:

I. od pátku 15.5.2020 od 18.00 hodin do soboty 16.5.2020 do 24.00 hodin: nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 15.5.2020 do 20.00 hodin

II. v sobotu 16.5.2020 od 14.00 do 22.00 hodin: Zahradní

III. v sobotu 16.5.2020 od 15.30 do 17.00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní

IV. v sobotu 16.5.2020 od 16.30 do 22.00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Moskevská po křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Festivalový most, Divadelní náměstí, Horova, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská (v úseku od tenisových kurtů po ulici U Imperiálu uzavřena od 17.30 hod.), Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Varšavská, Západní, Tuhnický most, Plzeňská, Studentská.

Možnosti vjezdu a výjezdu z oblastí dotčených uzavírkou dne 16.5.2020:

Lokalita Tuhnice – vjezd a výjezd nebude možný od 17.00 do 20.20 hodin

Lokalita Západní, Studentská, Plynárenská – vjezd a výjezd nebude možný v době od 17.00 do 20.30 hodin. Kruhový objezd mimo odbočení na komunikaci Plynárenskou otevřen. Sjezdy a nájezdy na průtah budou bez omezení.

Lokalita Krále Jiřího – jednosměrný výjezd z centra lázeňského území bude umožněn přes ulici Krále Jiřího, vjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie ČR bude uzavřen od 18.35 do 20.00 hodin) – Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka policie ČR bude uzavřen od 18. 10 do 18.50 hodin) – Západní -  náměstí Republiky – Chebský most.

Lokalita Slovenská – U Imperiálu - vjezd a výjezd nebude možný od 17.30 do 21.30 hodin.

Po dobu trvání uzavírky bude autobusům veřejné linkové dopravy umožněn vjezd a výjezd na zastávky Karlovy Vary, terminál za asistence Policie ČR pouze přes Chebský most. Zastávka Karlovy Vary, Tržnice bude dne 16.5.2020 uzavřena pro všechnu autobusovou dopravu, mimo MHD.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od  31.5.2019 do 31.5.2020 bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/208 na trase v obci Bochov – Hlinky z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  21.8. 2019 do doby statického zajištění sesuvu je úplně uzavřen provoz v místě sesuvu na pozemku p.č. 614/2 k.ú. Sedlec u Karlových Varů, silnice III/ 2201 - komunikace Rosnická. Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno bez objízdné trasy. V průběhu pondělí 9. března je předpokládáno obnovení provozu v dočasném provizorním režimu po opravené komunikaci s povrchem z panelů.

Od 1.3.2020 do 31.7.2020 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, (oprava propustku) staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice, z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka pro silniční vozidla: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794 dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.