Dopravní omezení a uzavírky ve městě a okolí

23.04.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 23. 4. 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.11.2017 do 31.5.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace p.p.č. 559/8 a p.p.č. 577/1 od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách, k. ú. Dvory. Bude zde budována cyklostezka  A2 Dvory – Tašovice. Po vybudování 1. úseku (od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách k objektu na p.p.č. 287/6) bude umístěné dopravní značení „posunuto“ za objekt na p.p.č. 287/6 tak, aby nebyl omezen pohyb chodců a cyklistů na p.p.č. 513/1 a p.p.č.  512/1.

Od 13.11.2017 do 30.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Buchenwaldská. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku a odstranění vlečkového přejezdu. II. etapa je v termínu od 1.4.2018 do 30.6.2018; úsek ul. Buchenwaldská od křižovatky s ulicí Celní až po zastávku MHD u krematoria. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou.

Od 19.2.2018 do 30.4.2018 bude úplně uzavřeno schodiště mezi budovou magistrátu města a budovou základní školy na Moskevské ulici. Bude zde prováděna rekonstrukce daného schodiště a vzhledem k rozsahu prací nebude umožněn průchod po tomto schodišti. Práce jsou zajištěny dopravním značením.

Od 8.4.2018 do 30.4.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Žižkova – úsek od RD č.p. 728/18 k RD č.p. 555/43; uzavírka o délce cca 420 m. Budou zde prováděny stavební práce – rekonstrukce krytu vozovky vč. obrubníků, provedení výškové úpravy šachet, uličních vpustí, hrnečků – akce „ulice Žižkova – oprava krytu komunikace“. Po celou dobu prováděných prací bude zachován průjezd předmětného úseku.

Od 16.4.2018 do 30.4.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace Slovanská (V Chatkách), k. ú. Tašovice v úseku od p.p.č. 197/34 k p.p.č. 206/1 o délce cca 250 m. Bude zde prováděna oprava povrchu místní komunikace.

Od 23.4.2018 do 28.4.2018 proběhne na místní komunikaci ul. T.G.Masaryka, v prostoru mezi budovou České pošty, Karlovy Vary 1 a Smetanovými sady, trh s italskými specialitami.

Od 4.5. 2018 do 6.5.2018 proběhnou na Mírovém náměstí před GH Pupp Jarní porcelánové slavnosti. Akce bude spojena s úplnou uzavírkou předmětné části komunikace, a to vždy od 09:00 do 17:00 hodin.

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 15.11.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001Karlových Varech – Doubí  z důvodu jeho opravy.  Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

SILNICE II. a III. třídy

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 3.4.2018 do 27.7.2018 bude částečně uzavřena silnice II/198, staničení km 0.000 - 4.900,  na trase Bochov –  Kozlov důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.4.2018 do 31.5.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici II/230 staničení km 109.866 v obci Otročín – Tisová z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 9.4.2018 do 12.5.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/22213 staničení km 0,350 – 0,850  v obci Andělská Hora z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2018 od 20:00 do 17.6.2018 do 7:00 hodin bude úplně uzavřen provoz na silnici III/21047 a III/2194 v obci Nejdek z důvodu pořádání kulturní akce. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikacích a silnici III/21047 a stanovuje se její trasa:

- směr Karlovy Vary – Kraslice, ulicemi Karlovarská, Poštovní, Rooseveltova, Nádražní a zpět

- směr Karlovy Vary – Nové Hamry, ulicemi Karlovarská, zadní část nám. Karla IV. (podél řeky Rolava), Nerudova, Závodu míru a zpět ulicemi Závodu míru, Žižkova, Dvořákova, Poštovní a Karlovarská.

Od 16.4.2018 do 30.6.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnic II/198 staničení km 10.00 - 12.41 na trase Kojšovice – Toužim, důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic II/198 a I/20 směr Bečov nad Teplou, dále na křižovatku silnic I/20 a II/208 směr Bochov, na křižovatku silnic II/208 a I/6 směr Praha, na křižovatku silnic I/6 a II/198 směr Toužim a zpět.

Od 23.4.2018 od 7:00 hod. do 25.4.2018 do 17:00 hod. bude úplně uzavřen provoz na místní komunikaci v obci Karlovy Vary – Cihelny úsek železničního přejezdu P387, z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnici I/20, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a stanovuje se její trasa: od křižovatky místní komunikace Cihelny a silnice I/20 směr Karlovy Vary na křižovatku silnic I/20 a místní komunikaci v Karlových Varech ulice Svatošská na křižovatku ulic Svatošská a U Dětské vesničky po ulici U Dětské vesničky po cca 300 m odbočkou vlevo po ulici U Dětské vesničky směr Cihelny a zpět.

Od 23.4.2018 od 7:00 hod. do 26.4.2018 do 17:00 hod. bude úplně uzavřen provoz na místní komunikaci v obci Karlovy Vary - Doubí úsek železničního přejezdu P388, z důvodu provádění stavebních prací. Uzavírka je stanovena bez objízdné trasy.

Od 19.4.2018 do 30.10.2018 bude úplně uzavřený provoz na silnici III/2206 v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 v obci Děpoltovice, na křižovatce silnic III/2204 a II/220 směr Nejdek, dále na křižovatce se silnicí II/220 a III/2206 směr Fojtov a zpět.

Od 2.5.2018 do 26.6.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/20910 v úseku železničního přejezdu P163 v km 15,113, v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.