Cyklostezka Kaufland - Interspar

03.06.2013

Trasa cyklostezky je nevyhnutelně dána již existujícími úseky, na které navazuje. Cílem je vyvést cyklistickou dopravu a pěší z mimořádně frekventovaného dopravního uzlu (průtah I/6, Tuhnice, Rybáře, Stará Role) a umožnit příjemné i bezpečné překonání tohoto rušného rozcestí relativně klidným přírodním prostředím.

Nově stavěný úsek cyklostezky měří sice jen 617,7 m, prochází však technicky velice náročným terénem, vnějším obloukem meandru Ohře po nezpevněném břehu, dosud neudržovaném a extrémně příčně svažitém. Projekt také musel respektovat požadavky Povodí Ohře, s.p., dendrologického průzkumu v místě trasy a majetkové vztahy v řešeném území.

Cyklostezka je navrhována v šíři 3,5 + krajnice. Kromě samotné komunikace zahrnuje její výstavba také zárubní zeď v délce 130,8 m o výšce od 0,5 do 2,95 m nad cyklostezkou, kvůli zachování průtočného profilu řeky Ohře je okraj cyklostezky posunut až pod oplocení objektu Katastrálního úřadu.

Další součástí stavby je lávka přes Chodovský potok jednopolové ocelové příhradové konstrukce s dolní mostovkou, v půdorysu ve směrovém oblouku o poloměru 100 m a zakružovacím oblouku o poloměru 370 m. Délka přemostění činí 22,5 m, nosná konstrukce má délku 23,1 m, šířka lávky je opět 3,5 m. Pochozí plochu lávky tvoří dubové fošny.

Výškový průběh cyklostezky reflektuje stav již stávajícíh úseků. Stezka bude při vyšších hladinách vody zatápěna, podobně jako jsou stávající úseky. Skladba vozovky i konstrukce zárubní zdi jsou navrženy tak, aby byly chráněny před vymíláním či podemíláním při velké vodě.

Projekt byl přihlášen do soutěže Stavby Karlovarského kraje 2013, ve které získal cenu veřejnosti v kategorii Projekty: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/cyklostezka-kaufland-interspar-01-88

Další informace:

http://kvprojekty.eu/projekty/realizovane/1025-Cyklostezka-podel-Ohre-usek-od-Kauflandu-po-Interspar/