Anketa: rekonstrukce ulic Smetanova a Hlávkova

21.03.2013

Předmětem stavby „Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“ je rekonstrukce ulic Smetanova a Hlávkova v Karlových Varech – Stará Role. Stavbou dojde k úpravě uličního prostoru odpovídající funkční skupině místních komunikací D1 - obytná zóna.  Pro zvýraznění změny režimu provozu budou v místě napojení na Dvořákovu, Svobodovu a Školní ulici osazeny snížené obruby. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších, zvýšení počtu parkovacích ploch, zvětšení rozsahu zelených ploch. V neposlední řadě dojde ke zlepšení obsluhy dotčeného území vybudováním prodloužení Hlávkovy ulice směrem k ulici Dvořákova. V rámci projektové dokumentace byly zpracovány dvě varianty:

Varianta 1

V rámci této varianty je navrženo 7 podélných parkovacích stání ve Smetanově ulici a 13 podélných parkovacích stání v Hlávkově ulici. V Hlávkově ulici je navíc navržený záliv K+R pro dočasné zastavení 2 vozidel. Ve Smetanově i v Hlávkově ulici je navržený obousměrný provoz (vyznačené červené šipky v situaci). V místě křížení Hlávkovy a Smetanovy ulice je navržena zvýšená křižovatková plocha a to z důvodu snížení rychlosti.

Varianta 2

V rámci této varianty je navrženo 7 podélných parkovacích stání ve Smetanově ulici, 5 podélných a 7 šikmých parkovacích stání v Hlávkově ulici. V Hlávkově ulici je navíc navržený záliv K+R pro dočasné zastavení 2 vozidel. Ve Smetanově ulici je navržený obousměrný provoz, v Hlávkově ulici jednosměrný provoz od Dvořákovy ke Školní ulici (vyznačené červené šipky v situaci). V místě křížení Hlávkovy a Smetanovy ulice je navržena zvýšená křižovatková plocha a to z důvodu snížení rychlosti.

Pro každou z variant je pod tímto textem k dispozici obrazový náhled a výkres ve formátu PDF.

Další informace:

http://kvprojekty.eu/projekty/pripravovane/1047-Rekostrukce-ulic-Smetanova-a-Hlavkova-ve-Stare-Roli/